Global has so much to offer that we must request you orient your device to portrait or find a larger screen. You won't be disappointed.

Polityka Prywatności Globe System sp. z o. o.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) przez Globe System sp. z o.o. danych osobowych osób odwiedzających lub korzystających z usług świadczonych przez Globe System sp. z o.o. poprzez strony internetowe, których wydawcą jest Globe System sp. z o.o.

Z uwagi na to, że szanujemy prywatność naszych Użytkowników udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności, aby każdy Użytkownik wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane. Niniejsza Polityka zawiera opis sposobu i zakresu zbieranych danych Użytkowników oraz wskazuje do jakich celów są wykorzystywane, komu są udostępniane oraz w jaki sposób są chronione. W Polityce Prywatności Użytkownik znajdzie również informację o tym, jakie Użytkownikom przysługują prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Definicje

 1. Administrator – oznacza spółkę Globe System sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. Marcin 69, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466361, posiadającą NIP: 7792413789, REGON: 302433870, która jako administrator portalu prowadzonego na stronie internetowej: https://globesystem.pl/, przetwarza dane osobowe Użytkowników.
 2. Strona Internetowa/Strona – strona internetowa prowadzona pod adresem: https://globesystem.pl/, której administratorem jest Globe System sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 3. Serwis – oznacza stronę internetową lub aplikację, za pośrednictwem których Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: https://globesystem.pl/.
 4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Strony Internetowej i Serwisu np. urządzenia mobilne, komputery.
 5. Użytkownik – oznacza podmiot, który korzysta ze Strony Internetowej Administratora lub Serwisu.

Czym są dane osobowe?

Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są przykładowo zbierane – za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora lub Serwisu – następujące informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, czy numer telefonu.

Co to jest RODO?

W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, to unijne rozporządzenie, które reguluje kwestię ochrony danych osobowych oraz sposób ich zabezpieczenia. RODO weszło w jednakowym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Przepisy RODO odnoszą się m.in. do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Internetu, w tym za pośrednictwem Strony Internetowej i Serwisu.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Globe System sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-808), przy ul. Św. Marcin 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000466361, posiadająca NIP: 7792413789, REGON: 302433870. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem e-mail: biuro@globesystem.pl i numerem telefonu: + 61 8 47 40 07.

Cele i podstawy prawne przetwarzanych danych osobowych przez Administratora

 1. Formularz Kontaktowy – dane osobowe są zbierane przez Administratora w celu zapewnienia właściwego korzystania z Serwisu. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie Internetowej są zbierane w celu udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie, skontaktowanie się z Użytkownikiem lub przesłanie oferty handlowej i prowadzenia działań marketingowych. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika.
 2. Dane osobowe Klientów Administratora są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia i wykonania łączącej Państwa GlobeSystem sp. z o.o. umowy tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
  2. na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, prowadzenia marketingu bezpośredniego, tworzenia analiz, zestawień i statystyk na własne potrzeby Administratora tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
  3. na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów np. w zakresie księgowości i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Dane osobowe Użytkowników, w związku z realizacją celów określonych powyżej tj. w zakresie danych pozyskanych za pośrednictwem znajdującego się na Stronie Internetowej formularza kontaktowego, będą przetwarzane przez Administratora przez okres 3 lat, chyba że w tym czasie Użytkownik cofnie zgodę.
 2. Dane osobowe Klientów Administratora będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, czas wynikający z przepisów podatkowych w zakresie przechowywania faktur lub czas przedawnienia roszczeń.

W przypadku cofnięcia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora we wskazanych w pkt. 1 niniejszej Polityki prywatności celach, dane te nie będą przetwarzane przez Administratora, chyba że istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania.

Komu przekazujemy Państwa dane?

Odbiorcami danych osobowych Użytkowników są: pracownicy i współpracownicy Administratora, podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i udostępniające narzędzia informatyczne, podmioty świadczące usługi serwisowe, podmioty obsługujące i utrzymujące sieć informatyczną, podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie świadczenia usług marketingowych, a także podmioty świadczące usługi doradcze, prawne, konsultacyjne i audytowe.

Dane Użytkowników nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jakie uprawnienia przysługują Użytkownikom na gruncie RODO?

Użytkownikom przysługuje prawo do żądania do Administratora:

 1. dostępu do podanych przez Użytkowników danych osobowych, które dotyczą tych Użytkowników, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 3 RODO (art. 15 RODO);
 2. sprostowania danych (art. 16 RODO);
 3. usunięcia podanych przez Użytkowników danych osobowych tj. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika (art. 18 RODO);
 5. przeniesienia danych osobowych Użytkownika (art. 20 RODO);
 6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownikom przysługuje ponadto prawo – w przypadku przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie uzasadnionym interesie Administratora tj. art. 6 ust 1 lit. f) RODO, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu, na podstawie art. 21 RODO. Zgodnie z tym, Administrator nie będzie mógł przetwarzać danych osobowych Użytkowników objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Powyższe prawa Użytkownicy mogą realizować w następujący sposób:

 1. poprzez kontakt z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@globesystem.pl i numerem telefonu: + 61 8 47 40 07
 2. poprzez przesłanie pisemnego żądania na adres siedziby Administratora: Globe System sp. z o.o., ul. Św. Marcin 69, 61-808 Poznań

Skarga do organu nadzoru

Użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych przez Administratora narusza obowiązujące przepisy prawa.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane przez Administratora w celach wskazanych powyżej, będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (za pośrednictwem Strony Internetowej Administratora i Serwisu) jednak wobec tych danych Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, a także dane te nie będą profilowane.

Informacje dotyczące plików cookies znajdziecie Państwo w Polityce Cookies.

Przejdź do strony głownej